XML Sitemap Drupal chỉ có trang chủ

Sau khi cài đặt module XML Sitemap cho website Drupal. Nếu không cấu hình đúng có thể XML Sitemap Drupal chỉ có một link trang chủ. Nếu bạn gặp phải trường hợp này, các bước dưới đây sẽ giúp bạn xử lý.

Chắc chắn rằng bạn đã bật tùy chọn thêm các taxonomy vào Sitemap

Chọn Taxonomy và sửa

XML Sitemap Drupal chỉ có trang chủ

Chọn Taxonomy và chọn Included

XML Sitemap Drupal chỉ có trang chủ

Chọn Configuration -> chọn XML Sitemap

XML Sitemap Drupal chỉ có trang chủ

Chọn Tab Rebuild Links -> click Rebuild Sitemap

XML Sitemap Drupal chỉ có trang chủ

Giờ thì quay lại xem thử, Sitemap của bạn đã đầy đủ theo những gì bạn thực hiện.

XML Sitemap Drupal chỉ có trang chủ

Tags: