Tổng hợp lệnh ubuntu và centos/fedora

Bài viết được Thủ thuật Việt Nam tổng hợp các lệnh quản trị thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu. Đối chiếuso sánh các lệnh tương đương giữa Red Hat/Fedora và Ubuntu

Trong Ubuntu chủ yếu sử dụng lệnh

apt-get

Trong Red Hat/Fedora chủ yếu sử dụng lệnh

yum

Bảng sau được Thủ thuật Việt Nam so sánh, tổng hợp các lệnh  Ubuntu/Debian với Red Hat/Fedora trong cùng một tác vụ quản lý

Task Red Hat/Fedora Ubuntu
Cài mới, Gỡ bỏ và Cập nhật Packages
Làm mới list và repository Tự động khi chạy lệnh Yum apt-get update
Cài đặt một package từ một repository yum install ten_package apt-get install ten_package
Cài đặt từ một file yum install package.rpm 
dpkg --install package.deb
Gỡ bỏ một package rpm -e ten_package apt-get remove ten_package
Kiểm tra cập nhật phiên bản mới yum check-update apt-get -s upgrade 
Cập nhật phiên bản yum update 
apt-get upgrade
Cập nhật nhân yum upgrade apt-get dist-upgrade
Kiểm tra thông tin một Package
Tìm kiếm thông tin về một package yum search ten_package apt-cache search ten_package
Liệt kê danh sách các package yum list available apt-cache dumpavail
Liệt kê danh sách các package đã cài đặt yum list installed 
dpkg --list
Kiểm tra thông tin về một package yum info ten_package apt-cache show ten_package
Kiểm tra thông tin về một package đã cài đặt rpm -qi ten_package dpkg --status ten_package
Danh sách các file trong một package đã cài đặt rpm -ql ten_package dpkg --listfiles ten_package
Danh sách các file cấu hình của một gói đã cài đặt rpm -qc ten_package dpkg-query --show -f '${Conffiles}\n'ten_package
Danh sách package được cài cùng package rpm -qR ten_package apt-cache depends
Thông tin từ một file
Tìm package từ một file rpm -qf filename dpkg --search filename
Lệnh làm việc với hệ thống
Thông tin thống kê cache - apt-cache stats
Gỡ bỏ package + tất cả cache trên đĩa cứng yum clean packages apt-get clean
Repository location configuration /etc/yum.conf /etc/apt/sources.list
Lệnh làm việc với apache
Start/stop service httpd start/stop/restart service httpd start/stop/restart
Khởi động cùng hệ thống chkconfig httpd on update-rc.d apache defaults
Hủy khởi động cùng hệ thống chkconfig httpd off update-rc.d apache purge