Thiết lập mạng trong CentOs 6.x Minimal

Mặc định sau khi cài đặt CentOs phiên bản Minimal, cấu hình mạng của Server chưa hoàn thiện và bạn sẽ gặp chút rắc rối khi ping ra ngoài.

thiet lap mang trong centos

Bài viết hướng dẫn bạn khắc phục điều này bằng cách cấu hình network trên CentOs

Để cấu hình network trên CentOs chúng ta sẽ phải thao tác trên ba file cấu hình chính bao gồm:

- /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (đa phần là card eth0, có vài trường hợp đặc biệt bạn cần chạy lệnh ifconfig để xem tên card)

- /etc/sysconfig/network

- /etc/resolv.conf

1. Thiết lập card eth0

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Chúng ta cần thay đổi thiết lập như sau:

DEVICE=eth0
HWADDR=00:0C:29:57:D2:D5
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPRO=static
IPADDR=x.x.x.x
NETMASK=255.255.255.0

Trong đó :

- x.x.x.x là địa chỉ IP tĩnh trong dải mạng bạn có

- HWADDR (Địa chỉ MAC): Nếu file cấu hình của bạn không có và bạn không biết rõ, chạy lệnh sau để lấy địa chỉ Mac trong CentOs

$ ifconfig eth0 | grep -o -E '([[:xdigit:]]{1,2}:){5}[[:xdigit:]]{1,2}'

Lưu lại file cấu hình. Nếu chưa biết cách sử dụng text editor vi bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sử dụng vi trong CentOs

2. Thiết lập GATEWAY

Mở file cấu hình /etc/sysconfig/network bằng vi

vi /etc/sysconfig/network

Thêm dòng dưới đây

GATEWAY = y.y.y.y

Trong đó : y.y.y.y là địa chỉ IP của Route

3. Thiết lập DNS

Mở file /etc/resolv.conf

Thêm vào 2 dòng nameserver

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Giờ thì khởi động lại dịch vụ mạng

service network restart