Thêm tiêu đề vào thanh điều hướng Drupal

Mặc định khi in biến $breadcrumb, thanh điều hướng Drupal không có tiêu đề trang hiện tại. Đoạn code dưới đây hướng dẫn bạn từng bước thực hiện điều đó.

Bước 1 : Nếu trong giao diện của bạn chưa có template.php hãy tạo file template.php trước, có thể tìm thấy tại: sites/all/themes/ten_giao_dien/.

Bước 2 : Copy và paste đoạn code này vào file template.php.

<?php
function ten_giao_dien_breadcrumb($breadcrumb){
   if (!empty($breadcrumb)) {
    $breadcrumb[] = drupal_get_title();
    return '<div class="breadcrumb">'. implode(' » ', $breadcrumb) .'</div>';
  }
}
?>
Đối với Drupal 7 hàm có dạng:
<?php
function ten_giao_dien_breadcrumb($variables) {
	$breadcrumb = $variables['breadcrumb'];
	if (!empty($breadcrumb)) {
		$crumbs = '<div class="breadcrumbs">';

		foreach($breadcrumb as $value) {
		 $crumbs .= $value;
		}

		$crumbs .= ' » '.drupal_get_title();
		$crumbs .= '</div>';
	}
}
?>

Tags: