Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7

Mặc định các Node trong Drupal không có liên kết đến bất kỳ mục lục nào. Bài viết hướng dẫn bạn cách tạo các liên kết giữa bài viết và mục lục Drupal.

Yêu cầu : Bạn cần biết cách tạo Content Type và Term trước khi xem bài viết.

Các bước thực hiện

Bước 1 : Tạo chuyên mục (Term) trong Taxonomy

- Tạo Vocabulary

- Tạo Term trong Vocabulary

Bước 2 : Thêm Field trong Content Type (ví dụ chúng ta đã tạo Content Type là Posts)

Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7

Chọn manage fields

Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7

Nhập tên chuyên mục cho Content Type, như trong hình Thủ thuật Việt Nam lấy tên là Category

Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7

Tiếp tục chọn Save settings

Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7

Bước 3 : Thêm bài viết và giờ bạn có thể chọn mục lục.

Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7

Trong quá trình thực hiện có một số tùy chọn đặc biệt. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về một thành phần nào, vui lòng đặt câu hỏi. Thủ thuật Việt Nam sẽ trả lời bạn!.

Chúc bạn thành công :)

Tags: