Tạo database và user mysql bằng lệnh terminal

Hướng dẫn tạo database và user MySql bằng dòng lệnh trên Linux Terminal, cách thiết lập quyền sử dụng cho user.

1. Đăng nhập vào MySql Server bằng lệnh sau

mysql -u root -p

2. Tạo database

Sau khi đăng nhập vào MySql Server bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu bằng lệnh sau

create database dbname;

3. Tạo user và thiết lập quyền cho user

Sử dụng lệnh sau để thiết lập đầy đủ các quyền cho một user

grant all on dbname.* to username@localhost;

Tất nhiên trong thực tế chắc chắn bạn cần giới hạn một số quyền của user, khi đó hãy sử dụng lệnh sau

grant SELECT on dbname.* to username@localhost; // SELECT là quyền

Danh sách các quyền bạn có thể thiết lập cho user

ALL

ALTER

CREATE VIEW

CREATE

DELETE

DROP

GRANT OPTION

INDEX

INSERT

SELECT

SHOW VIEW

TRIGGER

UPDATE

Sau khi thiết lập các quyền cho user, bạn cần làm thêm một việc là thiết lập mật khẩu cho user

set password for username@localhost = password('mat_khau');

Thực hành

Viết cả 1 đống chữ ở trên có lẽ sẽ khó hình dung cho bạn. Vậy hãy cùng Thủ thuật Việt Nam thử làm ví dụ nhé.

Trong ví dụ chúng ta sẽ tạo ra:

- Database : thuthuatvietnam

- user : root

- set mật khẩu 123456 và full quyền

Kết nối MySql server và liệt kê các database đang có

mysql -u root -p

Nhập mật khẩu và enter

Tạo database và user mysql bằng lệnh terminal

Liệt kê các database đang có

show databases;

Hien thi database trong Terminal

OK, chưa có database tên thuthuatvietnam, chúng ta tạo thôi :)

create database thuthuatvietnam;

Tạo database mysql bằng lệnh terminal

Thêm user root sử dụng database và cũng set full quyền luôn

grant all on thuthuatvietnam.* to root@localhost;

Tạo user mysql bằng lệnh terminal

Thiết lập mật khẩu 123456 cho user root (để sử dụng database)

set password for root @localhost = password('123456');

Tạo database và user mysql bằng lệnh terminal

Liệt kê lại cho chắc chắn đã có database thuthuatvietnam

show databases;

Tạo database và user mysql bằng lệnh terminal

Như vậy là đã tạo đầy đủ, giờ chúng ta di chuyển vào thư mục chứa website /var/www

cd /var/www

Tạo 1 file php có tên index.php

touch index.php

Mở file này để thêm code

nano index.php

Và thêm đoạn code sau

<?php 
mysql_connect('localhost', 'root', '123456') or die ('khong connect');
echo 'connect';
?>

Mở trình duyệt và gõ ip máy chủ của bạn. 

Và đây là kết quả 

Tạo database và user mysql bằng lệnh terminal

Thử thay đổi password thành 123456789. Kết quả sẽ như sau

Tạo database và user mysql bằng lệnh terminal

Chúc bạn thành công !