Tạo Content Type và Term trong Drupal

Trong Drupal Content Type là một kiểu nội dung và Term là một nhóm các nội dung có chung chủ đề. Về bản chất Term trong Drupal như chuyên mục hay mục lục.

Phần 1: Tạo Term

Để tạo Term chúng ta cần tạo Vocabulary trước, Vocabulary là nhóm các chuyên mục.

Tạo Content Type và Term trong Drupal

Nhập tên nhóm chuyên mục, ở đây mình nhập là Posts với mục đích tạo ra nhóm các chuyên mục bài viết

Tạo Content Type và Term trong Drupal

Chọn Save, giờ chúng ta đã có một nhóm chuyên mục.

Tạo Content Type và Term trong Drupal

Tiếp tục chọn add term để thêm chuyên mục

Tạo Content Type và Term trong Drupal

Nhập tên chuyên mục, ở đây mình nhập thủ thuật Drupal

Tạo Content Type và Term trong Drupal

Kéo xuống dưới và chọn Save, Vậy là chúng ta đã tạo ra một chuyên mục "thủ thuật Drupal"

Phần 2: Tạo Content Type (kiểu nội dung)

Structure -> Content types -> Add content type

Tạo Content Type và Term trong Drupal

Nhập tên kiểu nội dung, ở đây mình tạo kiểu nội dung là Posts. Kéo xuống dưới chọn Save and add fields

Tạo Content Type và Term trong Drupal

Ở hình trên là cửa sổ cấu hình Content type, tại đây bạn có thể tạo thêm nhiều trường dữ liệu, cũng như tạo sự liên kết giữa nhiều bảng khác nhau. Bài viết Tạo mục lục cho bài viết trong Drupal 7 sẽ đề cập đến cách cơ bản để cấu hình.

Giờ chúng ta sẽ tạo một bài viết mới để thực nghiệm

Content -> Add content -> Posts

Tạo Content Type và Term trong Drupal

Nhập tiêu đề, nội dung và chọn mục lục -> kéo xuống dưới và chọn Save

Tạo Content Type và Term trong Drupal

Và giờ chúng ta đã có bài viết với chuyên mục

Tạo Content Type và Term trong Drupal

Tags: