Giới thiệu và sử dụng lớp Zip Encode trên CodeIgniter

Lớp Zip Encode trên CodeIgniter cho phép bạn có thể tạo các file lưu trữ dạng Zip. Và các file này có thể được tải về máy tính