Sử dụng lớp Upload File trên CodeIgniter

File upload là một lớp được CodeIgniter hỗ trợ dùng cho các chức năng liên quan đến upload file, ảnh lên hệ thống. Trong bài này mình xin trình bày cách thức sử dụng lớp upload file trên CodeIgniter.