Cách thiết lập tài khoản quảng cáo Google AdWords

Quảng cáo Google Adwords giúp bạn giới thiệu sản phẩm dịch vụ của mình tới đúng người đang có nhu cầu và tìm hiểu. Nhưng trước tiên bạn cần phải đăng ký một tài khoản để chạy quảng cáo adwords.