Sử dụng Date helper trên CodeIgniter

Trong hệ thống đôi khi chúng ta phải xử lý các chức năng liên quan đến thời gian, ngày tháng. Do đó CodeIgniter đã đưa ra một tiện ích rất mạnh mẽ đó là Date helper.