Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

CodeIgniter đưa ra một lớp tên là Database Class, giúp chúng ta tương tác với Database. Trong bài này mình sẽ trình bày cách sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database và lấy dữ liệu tùy theo mục đích sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng Model trên CodeIgniter

Tương tác với cơ sở dữ liệu thường được đặt trong Model. Trong bài này mình xin trình bày cách sử dụng Model trong CodeIgniter để xử lý dữ liệu từ database.