Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu Server

Cài đặt phpmyadmin là cần thiết, phpmyadmin giúp bạn quản lý MySql theo giao diện đồ họa. Đối với Ubuntu cài đặt phpmyadmin khá dễ dàng và nhanh chóng.

Hướng dẫn cài đặt MySql trên Ubuntu Server

Cài đặt MySql trên Ubuntu Server rất nhanh và dễ dàng. Bài viết hướng dẫn cài đặt MySql Server trên Ubuntu Server.

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP) trên Ubuntu

LAMP gồm Linux, Apache, MySql, PHP. Cài đặt LAMP trên Ubuntu Server khá dễ dàng. Bài viết hướng dẫn bạn từng bước thực hiện cài đặt LAMP

Cài đặt và cấu hình Apache2 trên Ubuntu Server 12.04

Cài đặt Apache2 trên Ubuntu rất đơn giản và Nhanh chóng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Apache2 trên Ubuntu Server 12.04.