Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

CodeIgniter đưa ra một lớp tên là Database Class, giúp chúng ta tương tác với Database. Trong bài này mình sẽ trình bày cách sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database và lấy dữ liệu tùy theo mục đích sử dụng.

Các công cụ cần thiết.

Chúng ta sẽ tìm hiểu qua từng kiểu truy vấn dữ liệu dùng Database Class trên CodeIgniter bằng các ví dụ cụ thể dưới đây.

1. Truy vấn kết quả là một mảng của các Object bằng hàm result().

Hàm này trả về một mảng các đối tượng - Object. Một thành phần của kết quả là một Object

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

Để truy cập tới từng đối tượng cụ thể ta dùng toán tử "->"

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

Kết quả mà ta nhận được

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

2. Truy vấn kết quả là một mảng của các Array bằng hàm result_array().

Hàm này trả về một mảng của các các mảng - Array. Một thành phần của kết quả là một Array

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

Để truy cập tới từng đối tượng cụ thể ta dùng ['tên_thành_phần_của_mảng']

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

Kết quả mà ta nhận được

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

3. Truy vấn kết quả như là một thành phần của hàm result() ở trên bằng hàm row().

Hàm này trả về một Object giống như là một thành phần của hàm result() ở trên.

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

Kết quả mà ta nhận được

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

4. Truy vấn kết quả như là một thành phần của hàm result_array() ở trên bằng hàm row_array().

Hàm này trả về một Array giống như là một thành phần của hàm result_array() ở trên.

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

Kết quả mà ta nhận được

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

5. Truy vấn kết quả là số lượng hàng trong Database bằng hàm row_nums().

Hàm này trả về số lượng thành phần trong bảng mà ta đang truy vấn.

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

Kết quả mà ta nhận được

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

6. Truy vấn kết quả là số lượng cột trong Database bằng hàm row_fields().

Hàm này trả về số lượng các trường thông tin trong bảng mà ta đang truy vấn. Ở dưới ta lấy ra 3 trường là name, email và address.

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

Kết quả mà ta nhận được

Sử dụng Model trên CodeIgniter để truy vấn Database

Trên đây là những cách thông dụng nhất mà chúng ta sẽ sử dụng để truy vấn dữ liệu trong Database dùng trong Model trên CodeIgniter.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể chúng ta sẽ dùng các truy vấn phù hợp.

Chúc các bạn thành công :)

Tags: