Hướng dẫn cài đặt mô hình HMVC trên CodeIgniter

Mô hình HMVC trên CodeIgniter là một mô hình cấu trúc vô cùng mạnh mẽ. Được thiết kế tối ưu hóa để áp dụng cho các hệ thống lớn. Nó giúp khả năng mở rộng vả quản lý hệ thống rất đơn giản. Trong bài này mình xin trình bày cách cài đặt mô hình HMVC trên Codeigniter

Các công cụ cần thiết.

- Plugin mô hình HMVC trên CodeIgniter https://github.com/jenssegers/CodeIgniter-HMVC-Modules
http://ellislab.com/codeigniter
http://filehippo.com/download_notepad

Trong bài Hướng dẫn cài đặt CodeIgniter theo mô hình MVC chúng ta đã biết về cấu trúc và những ưu điểm của mô hình này. Tuy nhiên, ta thấy rằng nếu hệ thống được mở rộng hơn ra thì sẽ sinh ra rất nhiều file trong cả 3 thư mục views, models và controllers. Khi đó hệ thống rất khó quản lý và bảo trì về sau này. Mô hình HMVC ra đời chính vì lý do này. Những ưu điểm của mô hình HMVC trên CodgeIgniter bao gồm :

- Khả năng Mô-đun hóa : Giảm sự phụ thuộc giữa các phần riêng biệt của hệ thống.

Hướng dẫn cài đặt mô hình HMVC trên CodeIgniter

Việc cài đặt mô hình HMVC trên Codeigniter được thực hiện theo các bước như sau.

Bước 1. Download plugin mô hình HMVC trên CodeIgniter.

Download file plugin về và giải nén ra ta sẽ có 2 phần là corethird_party như hình bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt mô hình HMVC trên CodeIgniter

Bước 2. Cài đặt vào hệ thống.

Đầu tiên copy 2 thư mục này vào thư mục application trong C:\AppServ\www\ci-test\application.

Hướng dẫn cài đặt mô hình HMVC trên CodeIgniter

Tiếp theo, ta tạo một thư mục tên modules trong thư mục application

Hướng dẫn cài đặt mô hình HMVC trên CodeIgniter

Sau đó, ta tạo thêm 1 thư mục tên là home trong thư mục modules. Đây chính là một phần của hệ thống theo mô hình HMVC. Tiếp sau đó, ta lần lượt tạo thêm 3 thư mục bao gồm controllers, models, views trong thư mục home vừa tạo trước đó.

Hướng dẫn cài đặt mô hình HMVC trên CodeIgniter

Bước 3. Bắt đầu xây dựng module đầu tiên.

Trước tiên, ta tạo file home.php trong thư mục controllers C:\AppServ\www\ci-test\application\modules\home\controllers. Sau đó, copy đoạn code sau vào file này.

	<?php if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

	class Home extends CI_Controller{
		
		public function __construct(){
			parent::__construct();
		}
		
		public function index(){
			// blank
		}
		
		public function user(){
			$data['sz_Hmvc'] = "Cài đặt mô hình HMVC trên CodeIgniter !";
			$this->load->view('home-template', $data);
		}
		
	}

Tiếp theo ta tạo tiếp file home-template.php vào thư mục views trong C:\AppServ\www\ci-test\application\modules\home\views. Rồi copy đoạn code sau đây vào file vừa tạo.

	<!DOCTYPE html>
	<html lang="en">
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<title>Title | Hướng dẫn cài đặt Codeigniter theo mô hình HMVC</title>
	</head>
	<body>
		<div style="align:center;">
			<h2>Hướng dẫn cài đặt Codeigniter theo mô hình HMVC</h2>
			<?php echo $sz_Hmvc; ?>
		</div>
	</body>

Tiếp theo ta mở file routes.php trong thư mục config.php trong C:\AppServ\www\ci-test\application\config để điều hướng lại đường dẫn. Ta sẽ copy đoạn code sau vào trong file này.

	$route['default_controller'] = "home/index";
	$route['home'] 		= "home/user";

Hướng dẫn cài đặt mô hình HMVC trên CodeIgniter

Bước 4. Chạy hệ thống trên trình duyệt.

Để kiểm tra xem quá trình cài đặt mô hình HMVC trên Codeigniter có thành công hay không, ta mở trình duyệt lên và gõ đường dẫn này vào http://localhost/ci-test/home/user.

Hướng dẫn cài đặt mô hình HMVC trên CodeIgniter

Trên đây mình đã trình bày với các bạn cách thức cài đặt mô hình HMVC trên Codgeigniter. Sau này các bạn có thể mở rộng hệ thống theo quy trình tương tự (như hình bên dưới). Trong các bài tiếp theo chúng ta cũng bắt đầu sử dụng mô hình HMVC này để xây dựng dần các chức năng của một hệ thống hoàn chỉnh.

Hướng dẫn cài đặt mô hình HMVC trên CodeIgniter

File mô hình HMVC trên Codeigniter
huong-dan-cai-dat-mo-hinh-hmvc-tren-codeigniter.zip

Chúc các bạn thành công :)

Tags: