Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP) trên Ubuntu

LAMP gồm Linux, Apache, MySql, PHP. Cài đặt LAMP trên Ubuntu Server khá dễ dàng. Bài viết hướng dẫn bạn từng bước thực hiện cài đặt LAMP

1. Đầu tiên bạn cần chuyển sang quyền root hoặc gõ sudo trước tất cả các lệnh cài đặt

sudo su

Nhập mật khẩu và Enter

2. Cài đặt Apache2 (Xem chi tiết cài đặt và cấu hình Apache)

apt-get install apache2

3. Cài đặt MySql (Xem chi tiết cài đặt MySql trên Ubuntu Server)

apt-get install mysql-server

4. Cài đặt PHP5

apt-get install php5 libapache2-mod-php5

5. Cài đặt phpMyAdmin (Xem chi tiết cài đặt phpMyadmin trên Ubuntu)

apt-get install phpmyadmin

Sau khi cài đặt xong bạn cần khởi động lại dịch vụ Apache

/etc/init.d/apache2 restart

Tags: