Hướng dẫn cách xem file log trên CentOs

Xem file log là công việc thường thấy của người quản trị server. Chỉ bằng cách xem file log mới có thể thấy được đầy đủ thông tin những gì đã diễn ra trên server của mình.

Bài viết hướng dẫn bạn cơ bản về log trên CentOs và cách xem file log trên CentOs

Trong Linux, logs được lưu trong thư mục /var/log. Để di chuyển vào thư mục chứa logs, gõ lệnh

cd /var/log/

Trong thư mục này chứa các logs chính như sau:

/var/log/auth.log: Lưu các log về xác thực

/var/log/boot.log : Log các hoạt động trong quá trình khởi động hệ thống

/var/log/cron: Log lưu các lịch hoạt động tự động

/var/log/dmesg : Giống log message bên dưới nhưng chủ yếu là log bộ đệm

/var/log/message: Log lưu thông tin chung của hệ thống

/var/log/httpd/: Thư mục chứa log của dịch vụ Apache

/var/log/maillog: Các log hoạt động mail trên máy chủ

/var/log/secure: Log bảo mật

/var/log/wtmp  : Ghi log đăng nhập

/var/log/yum.log: Các log của Yum

Nếu bạn cài thêm các phần mềm khác, bạn sẽ có thêm một số thư mục hoặc tệp log tương ứng. Ví dụ như trong hình thủ thuật việt nam cài DirectAdmin, SuPhp, ftpd...

Xem log tren Centos

Để xem file log trên CentOs chúng ta thường sử dụng more hoặc tail hoặc less. 

more -f /var/log/secure

tail -n 30 /var/log/secure(xem 30 dòng đầu của log, cách này mình hay dùng)

Ví dụ xem log httpd của website thuthuatvietnam.com

tail -n 30 /var/log/httpd/domains/thuthuatvietnam.com.log

Sẽ có list log dạng như hình bên dưới

Xem log file Centos