Giới thiệu về String helper trên CodeIgniter

Trong một hệ thống việc xử lý dữ liệu liên quan tới chuỗi là thường xuyên gặp phải. Trên CodeIgniter hỗ trợ chúng ta xử lý chuỗi đơn giản hơn bằng String helper. Chúng ta sẽ xem xét các chức năng của nó trong bài lần này.

Các phương thức trong string helper trên CodeIgniter.

1. Tải String helper lên trên hệ thống để sử dụng.

Để sử dụng được String helper trên CodeIgniter, rất đơn giản là các bạn sẽ gọi hàm load để gọi helper này lên.

$this->load->helper('string');

2. Các phương thức của Url helper.

a. Hàm random_string().

Hàm này sinh ra một chuỗi ngẫu nhiên dựa trên kiểu và chiều dài xác định trước. Hàm này rất hữu dụng khi tạo mật khẩu hoặc sinh các mã băm ngẫu nhiên. Giúp cho việc thiết lập bảo mật thông tin tốt hơn.

Tham số thứ nhất xác định kiểu của chuỗi, tham số thứ hai xác định chiều dài của chuỗi. Các kiểu của chuỗi có sẵn bao gồm:

  • alpha:  Một chuỗi chỉ có ký tự chữ thường hoặc hoa.
  • alnum:  Một chuỗi chỉ có ký tự thường hoặc hoa (có cả chữ và ký tự).
  • numeric:  Chuỗi số.
  • nozero:  Chuỗi số không có chữ số 0.
  • unique:  Mã hóa với kiểu MD5 kết hợp với hàm uniqid() của PHP. Chú ý rằng tham số độ không có khi sử dụng kiểu chuỗi dạng này. Nó sẽ trả về một chuỗi có độ dài cố định là 32 ký tự.
  • sha1:  Một số ngẫu nhiên được mã hóa dựa trên hàm do_hash() được hỗ trợ trong security helper trên CodeIgniter.

Ví dụ về random_string().

echo 'Kiểu Alnum : '.random_string('alnum', 16)."<br>";
echo 'Kiểu Alpha : '.random_string('alpha', 16)."<br>";
echo 'Kiểu Numeric : '.random_string('numeric', 16)."<br>";
echo 'Kiểu Nozero : '.random_string('nozero', 16)."<br>";
echo 'Kiểu Unique : '.random_string('unique')."<br>";
echo 'Kiểu Sha1 : '.random_string('sha1', 16);

Giới thiệu về String helper trên CodeIgniter

b. Hàm increment_string().

Hàm này tăng ký tự chữ sỗ (thường là phần hậu tố hoặc tiền tố) chứa trong một chuỗi. Hàm này rất hữu ích trong việc tạo các bản sao của tên file hoặc nội dung trong Database với các chỉ số là duy nhất.

Ví dụ về hàm increment_string().

echo "Tạo hậu tố là số 1 sau chữ file : ".increment_string('file', '_')."<br>"; // "file_1"

Giới thiệu về String helper trên CodeIgniter

c. Hàm alternator().

Hàm này dùng để hiển thị quay vòng hai hoặc nhiều chuỗi trong các vòng lặp. Hàm này thường dùng để hiển thị các mục lặp đi lặp lại nhiều lần.

Ví dụ.

for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
echo alternator('one', 'two', 'three', 'four', 'five', 'six')."<br>";
}

d. Hàm reduce_double_slashes().

Hàm này chuyển đổi dấu "//" dạng kép thành dạng đơn "/", trừ dạng trong đường link như "http://".

Ví dụ.

$string = "http://example.com//index.php";
echo reduce_double_slashes($string); // Kết quả trả về : "http://example.com/index.php"

e. Hàm trim_slashes().

Hàm này dùng để loại bỏ các các dấu gạch chéo "/" hoặc "\" ở vị trí đầu và cuối ra khỏi chuỗi.

Ví dụ.

$string = "/this/that/theother/";
echo trim_slashes($string); // Kết quả trả về : this/that/theother

f. Hàm reduce_multiples().

Hàm này giúp loại bỏ, đúng hơn là giảm số lượng của một ký tự xác định mà xuất hiện liên tiếp trong một chuỗi.

Ví dụ.

$string="Fred, Bill,, Joe, Jimmy";
$string=reduce_multiples($string,","); //Kết quả : "Fred, Bill, Joe, Jimmy" 

Các tham số được sử dụng trong hàm này bao gồm

  • Tham số thứ nhất : String - Một chuỗi, là mẫu chuỗi dùng để kiểm tra.
  • Tham số thứ hai : String - Một ký tự cần loại bỏ đi trong chuỗi.
  • Tham số thứ ba : Boolean - Xác định xem có loại bỏ ký tự đó trong vị trí đầu và cuối của chuỗi hay không. Mặc định là FALSE

Ví dụ

$string=",Fred, Bill,, Joe, Jimmy,";
$string=reduce_multiples($string, ", ", TRUE); //Kết quả là : "Fred, Bill, Joe, Jimmy" 

g. quotes_to_entities().

Hàm này dùng để chuyển dấu ngoặc đơn hoặc kép thành trong chuỗi thành các thành phần HTML tương ứng. Rất hữu dùng để hiển thị các đoạn mã Code trên một trang Web về lập trình.

Ví dụ .

$string="Joe's \"dinner\"";
$string=quotes_to_entities($string); //Kết quả là : "Joe&#39;s &quot;dinner&quot;"

h. Hàm sstrip_quotes().

Hàm này dùng để xóa các dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép trong một chuỗi.

Ví dụ.

$string="Joe's \"dinner\"";
$string=strip_quotes($string); //Kết quả là : "Joes dinner"

Trên đây là toàn bộ các phương thức trong String helper trên CodeIgniter. Các phương thức này đều có điểm mạnh là dễ sử dụng trong việc sử lý chuỗi khi lập trình.

Chúng ta sẽ sử dụng từng hàm vào từng trường hợp cụ thể riêng sau này.

Chúc các bạn thành công :)